Feasibility study for an EU Monitoring Mechanism on Key Enabling Technologies

Gutachten // 2012
Gutachten // 2012

Feasibility study for an EU Monitoring Mechanism on Key Enabling Technologies

Van de Velde, Els, Christian Rammer, Marcel de Heide, Fabien Pinaud, Arnold Verbeek, Birgit Gehrke, Kristof Mertens, Pieterjan Debergh, Paula Schliessler, Frans van der Zee und Maurits Butter (2012), Feasibility study for an EU Monitoring Mechanism on Key Enabling Technologies, Europäische Kommission, DG Enterprise and Industry, European Union

Autoren/-innen Els Van de Velde // Christian Rammer // Marcel de Heide // Fabien Pinaud // Arnold Verbeek // Birgit Gehrke // Kristof Mertens // Pieterjan Debergh // Paula Schliessler // Frans van der Zee // Maurits Butter