Feasibility study for an EU Monitoring Mechanism on Key Enabling Technologies

Expertises // 2012
Expertises // 2012

Feasibility study for an EU Monitoring Mechanism on Key Enabling Technologies

Van de Velde, Els, Christian Rammer, Marcel de Heide, Fabien Pinaud, Arnold Verbeek, Birgit Gehrke, Kristof Mertens, Pieterjan Debergh, Paula Schliessler, Frans van der Zee and Maurits Butter (2012), Feasibility study for an EU Monitoring Mechanism on Key Enabling Technologies, Europäische Kommission, DG Enterprise and Industry, European Union

Authors Els Van de Velde // Christian Rammer // Marcel de Heide // Fabien Pinaud // Arnold Verbeek // Birgit Gehrke // Kristof Mertens // Pieterjan Debergh // Paula Schliessler // Frans van der Zee // Maurits Butter