Selected Publications

Articles in Refereed Journals

Schröder, Michael, Erik Lüders and Inge Lüders-Amann (2004), The Power Law and Dividend Yields, Finance Letters 2 (4), 1-8.

Allowance

Der Förderkreis Wissenschaft und Praxis am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung e.V.Der Förderkreis Wissenschaft und Praxis am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung e.V., Mannheim, DE

Project duration

01.09.2003 - 30.11.2004

Contact