The European Added Value of EU Spending: Can the EU Help its Member States to Save Money?

Expertises // 2013
Expertises // 2013

The European Added Value of EU Spending: Can the EU Help its Member States to Save Money?

Bassford, Matthew, Sophie-Charlotte Brune, James Gilbert, Friedrich Heinemann, Florian Misch, Marc-Daniel Moessinger, Steffen Osterloh and Stefani Weiss (2013), The European Added Value of EU Spending: Can the EU Help its Member States to Save Money?, Exploratory Study, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

Authors Matthew Bassford // Sophie-Charlotte Brune // James Gilbert // Friedrich Heinemann // Florian Misch // Marc-Daniel Moessinger // Steffen Osterloh // Stefani Weiss