Taxation and Capital Structure Choice - Evidence from a Panel of German Multinationals

Discussion and Working Paper // 2006
Discussion and Working Paper // 2006

Taxation and Capital Structure Choice - Evidence from a Panel of German Multinationals

Authors Thiess Büttner // Michael Overesch // Ulrich Schreiber // Georg Wamser