Ökonomische Aspekte internationaler Klimapolitik

ZEW-Schriftenreihe Umwelt- und Ressourcenökonomie
ZEW-Schriftenreihe Umwelt- und Ressourcenökonomie

Ökonomische Aspekte internationaler Klimapolitik

Bräuer, Wolfgang, O. Kopp and R. Rösch (1999), Physika, Heidelberg

Authors Wolfgang Bräuer // O., Kopp // R., Rösch