Innovationsindikator 2015

Expertises // 2015
Expertises // 2015

Innovationsindikator 2015

Frietsch, Rainer, Christian Rammer, Torben Schubert, Oliver Som, Marian Beise-Zee and Alfred Spielkamp (2015), Innovationsindikator 2015, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V., Mannheim

Authors Rainer Frietsch // Christian Rammer // Torben Schubert // Oliver Som // Marian Beise-Zee // Alfred Spielkamp